Това кратко изложение на нашите основни доктрини е изготвено на основание Декларацията на вярата на международното петдесятно движение „Асамблеи на Бога“. Нейното предназначение е да служи като основа на нашата вяра, общение и сътрудничество. Фразеологията, която е използвана в нея не е боговдъхновена, но посочените истини са приети като основни за всяко петдесятно движение. Настоящата Декларация на вярата съдържа само основните доктрини, а не всички библейски истини.

bench-1868070_960_720Боговдъховеността на Писанията
НИЕ ВЯРВАМЕ, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е дословно вдъхновено от Бога и представлява Божието откровение за човека — непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните текстове и гарантира тяхната достоверност [II Тим. 3.15-17; II Петр. 1.21; Гал. 1.8-9; II Сол. 2.13].

Вечният Бог
НИЕ ВЯРВАМЕ в единствения истинен, жив и единен Бог, Който е вечен, суверенен, изявил Себе Си в три лица — Отец, Син и Святи Дух [Мат. 3.16-17; 28.19; Ис. 43.10-11].

[Бог Отец]
НИЕ ВЯРВАМЕ в Бог Отец, първото Лице на триединния Бог, Който съществува вечно и е Създател на небето и земята, Който даде Закона, на Когото всичко е подчинено, за да бъде Той все и во все [Бит. 1.1; Втор. 6.4; I Кор. 15.28].

[Исус Христос]
НИЕ ВЯРВАМЕ в Господ Исус Христос, второто Лице на триединния Бог, Който бе и е вечният Син на Бога, Който бе въплътен чрез Светия Дух и бе роден от девицата Мария.
НИЕ ВЯРВАМЕ в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно ходатайство [Ис. 7.14; Евр. 7.25-26; Йн. 1.1, 14; I Петр. 2.22; Деян. 1.9; 2.22; 10:38; I Кор. 15.4; II Кор. 5.21].

[Святият Дух]
НИЕ ВЯРВАМЕ в Светия Дух, третото Лице на триединния Бог, Който изхожда от Отец и Сина, Който е вездесъщ и активен в работата Си за изобличаване и новораждане на грешника и освещаване на вярващия чрез истината [Йн. 15.26; 16.8-11; I Петр. 1.2; Римл. 8.14-16].

Грехопадението на човека
НИЕ ВЯРВАМЕ, че човекът беше създаден добър и праведен. Неговият волен грях причини загубата на общението с Бога, откъдето произтича не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога [Бит. 1.26-27; 2.17; 3.6; Римл. 5.12-19].

Спасението на човека
НИЕ ВЯРВАМЕ в спасението чрез вяра в Христос, Който умря за нашите грехове, беше погребан и възкръсна от мъртвите на третия ден. Чрез Неговата изкупителна жертва и кръвта пролята на кръста беше осигурено спасение за цялото човечество. Тази опитност, позната още като новорождение, представлява моментно и завършено действие на Светия Дух, при което повярвалият грешник бива новороден, оправдан и осиновен в семейството на Бога, става ново създание в Исус Христос и наследник на вечния живот [Йн. 3.3; Римл. 10.8-15; Тит 2.11; 3.4-7; I Йн. 5.1].

Божественото изцеление
НИЕ ВЯРВАМЕ, че изцелението от болестите е осигурено в изкуплението и е привилегия на всеки вярващ [Ис. 53.4-5; Мат. 8.16-17; Яков 5.14-16).

Църквата и нейната мисия
НИЕ ВЯРВАМЕ, че църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Светия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва всички новородени хора по света [Ефес. 1.22-23; 2.22; Римл. 14.17-18; I Кор. 4.20].

НИЕ ВЯРВАМЕ, че мисията на църквата е: да проповядва благата вест за спасение на цялото човечество; да изгражда и обучава вярващи за духовно служение; да прославя Бога в поклонение; да показва християнско състрадание към всички страдащи [Мат. 28.19-20; 10.42; Ефес. 4.11-13].

Цървковните тайнстваобща
НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за всички, които са се покаяли и са повярвали. По този начин те свидетелстват пред света, че са умрели с Христос и са възкръснали с Него за нов живот [Мат. 28.19; Деян. 10.47-48; Римл. 6.4].

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Господната вечеря е възпоменание на страданията и смъртта на нашия Господ Исус Христос и трябва да се приема от всички вярващи до Господното завръщане [Лука 22.14-20; I Кор. 11.20-34].

Освещението
НИЕ ВЯРВАМЕ, че освещението е акт на отделяне от злото и греха и посвещаване на Бога. То е едновременно моментно и прогресивно. Изработва се в живота на вярващия в резултат на освещаващата сила на Христовата кръв и възкресенския живот чрез личността на Светия Дух. Той привлича вниманието на вярващия към Христос, учи го чрез Словото и изработва Христовия характер в него [Римл. 6.1-11; 8.1-2, 13; 12.1-2; Гал. 2.20; Евр. 10.10, 14].

Кръщението в Святия Дух
НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението в Светия Дух е обличане на вярващия със сила за духовен живот и служене на Христос. Тази опитност е отделна и следва новорождението, приема се чрез вяра и се съпровожда с говорене на незнайни езици като първоначален видим белег, според дадената от Духа способност [Лука 24.49; Деян. 1.8; 2.1-4; 8.15-19; 11.14-17; 19.1-7].

Духовните дарби
НИЕ ВЯРВАМЕ в настоящото действие на свръхестествените дарби на Светия Дух [I Кор. 12] и на Христовите дарби на служение [Ефес. 4.11-13; Римл. 12.6-8; I Петр. 4.10-11] за назидание и разрастване на църквата.

Последното време
НИЕ ВЯРВАМЕ в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди Хилядогодишното царство, за да събере при Себе Си всички, които са Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очакване, ние очистваме себе си, както е чист Той, за да бъдем готови да Го посрещнем, когато дойде [Йн. 14.1-3; Тит 2.13; I Сол. 4.15-17; I Йн. 3.2-3; Откр. 20.1-6].

НИЕ ВЯРВАМЕ в телесното възкресение на цялото човечество, във вечното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярват в нашия Господ Исус Христос, и във вечното, и осъзнато наказание на тези, чиито имена не са записани в Книгата на живота [Йн. 5.28-29; I Кор. 15.22-24; Откр. 20.10-15].